Terms

Szerződési feltételek

A bérlést megelőzően szükséges a Bérbeadóval telefonon vagy emailben egyeztetni a bérlés időpontját és részleteit. 

Amennyiben Bérlő szeretné lefoglalni a kívánt gépkocsit, úgy a foglalási szerződés aláírásával és 30 % foglaló megfizetésével tudja véglegesíteni. Amennyiben Bérlő nem köt foglalási szerződést Bérbeadóval és nem fizeti meg a kért foglalót, úgy Bérbeadó nem köteles fenntartani számára a gépkocsit. Foglalás lemondása estén a foglaló nem jár vissza. Amennyiben Bérlő az átvétel előtt 7 napon belül mondja le a foglalást, úgy a bérleti díj 50 %-át, 3 napon belül a 70 %-át, át nem vett gépkocsi esetén a teljes bérleti díjat köteles megfizetni Bérbeadó részére. Amennyiben a foglalás az átvételt megelőző 7 napon belül történik, úgy a teljes bérleti díj megfizetésével van lehetőség lefoglalni a kért gépkocsit.

Konkrét autó foglalására nincs lehetőség, kizárólag autó kategóriára lehet foglalást leadni a későbbi viták és kellemetlenségek elkerülése végett. Mivel Bérbeadó autói folyamatos használatban vannak, így az esetleges szervízeket nem tudja előre tervezni,  ezért előre nem tudja azt sem megmondani, hogy melyik gépkocsit fogja tudni a Bérlő rendelkezésére bocsátani.

A bérlés időtartama alatt a gépjármű vezetőjének, érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkeznie, melyet Bérbeadó az autó átadása előtt ellenőrizhet. Bérlő hozzájárul személyes okmányainak lemásolásához. 

Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt a gépjármű műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra illetve azért, hogy azalatt harmadik személynek a gépjárműre vonatkozólag nincs olyan joga vagy igénye, amely a használatot akadályozná, korlátozná vagy kizárná. 

A gépkocsik minden esetben kívül-belül tisztán és tele tankkal kerülnek átadásra Bérlő részére, melyet így is kell visszahozni. Szennyezett jármű esetén, Bérbeadó takarítási díjat számít fel Bérlő részére. 

A bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, lezárni, a riasztó esetén azt bekapcsolni, a gépkocsi utasterében, látható helyen értéket nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.

A gépkocsit kifejezetten tilos különösen:

– másnak bérbe, illetve kölcsön adni

– üzletszerű személy ill. teherszállításra a Bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni,

– autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,

– másik jármű vontatására használni, kivéve, ha Bérbeadókifejezetten vontatás céljára adta bérbe,

– hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni,

  – alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést     átengedni,

–  bűncselekmény elkövetésére használni

A napi gondozás és átvizsgálás a Bérlő feladata, minden egyéb javítás és műszaki mentés Bérbeadót terheli, kivéve ha a műszaki meghibásodás vagy baleset a Bérlő terhére felróható. Ebben az esetben a Bérlő köteles megfizetni Bérbeadó részére a műszaki mentés és javítás költségét. Műszaki meghibásodás esetén a Bérlő csak a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával végeztethet javítást.

Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót is értesíteni és vállalja, hogy a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először és az akkor kapott információk szerint jár el, amennyiben Bérbeadó saját helyszínelőjét a helyszínre küldi – Őt ott megvárja. Balesetnél a Bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A Bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.

A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.

Bérbeadót terheli a gépjármű súlyadójának, kötelező felelősség-biztosításának és casco biztosításának mindenkori megfizetése. Bérbeadó kijelenti, Bérlő pedig tudomásul veszi, hogy  lopáskár esetén a bérletkor érvényes forgalmi értéket köteles megtéríteni a Bérbeadónak.

Szerződő felek rögzítik, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik a gépkocsi tartozékait, felszerelését a mindenkori értékükkel. Bérlő vállalja, hogy ezen tartozékok elvesztése vagy megrongálása esetén, köteles a jegyzőkönyvben rögzített értéket megtéríteni.

Bérbeadó vállalja, hogy a gépjárműveire CASCO biztosítást fizet. Ezen biztosítás önrésze egyben a kaució, melyet Bérlő köteles megfizetni az autó átvételekor. A kaució a gépjármű típusától függően 150 000 Ft – 100 000 Ft között mozog. Casco biztosítás csak az Európai Unió tagországaiban érvényes és lopáskárra nem vonatkozik. 

Műszaki meghibásodás esetén, Bérlő köteles azonnal Bérbeadót értesíteni. A gépjármű javítása illetve a csere jármű biztosítása, amennyiben a meghibásodás nem a Bérlő felelősége, Bérbeadó feladata. Bérbeadó vállalja, hogy 24 órán belül a hibát vagy helyszíni javítással vagy csere jármű biztosításával elhárítja. Műszaki meghibásodás esetén a Bérlőnek felmerülő plusz költségek (szállás, taxi stb…) Bérbeadónak nem róhatók fel. Ezen költségek fedezésére Bérlőnek ajánlott az utazás előtt biztosítást kötni.

Amennyiben az autóban kár keletkezik a bérlés ideje alatt, úgy Bérbeadó jogosult a teljes kaució visszatartására a kár kijavításáig, abban az esetben is ha Bérlő megítélése szerint a kár összege nem éri el a kaució összegét. Bérbeadó a kár kijavítása után köteles igazolni Bérlő részére a javítás költségét, és amennyiben az összeg nem érte el a kaució összegét, úgy a különbözett a Bérlő részére visszajár. Azon károk esetében, melyekre a casco biztosítás nem terjed ki, Bérlő köteles a teljes kár megfizetésére abban az esetben is, ha a kár mértéke meghaladja a kaució összegét.

A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, külföldi úthasználati díj stb.) a bérlőt terhelik. Bérlő köteles a gépkocsi visszaadásakor a külföldi autópálya díjak megfizetését igazolni. Amennyiben bérlő ezt hitelt érdemlően nem tudja igazolni, úgy Bérbeadó jogosult a kaució visszatartására.

A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan. Továbbá ezen szerződés aláírásával hozzájárul, személyes okmányainak lemásolásához Bérbeadó által.                                                                  

A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, rév stb.) tekintetében Bérlő tudomásul veszi, hogy mindezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Bérlő ekörben is hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére Bérlő személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására.

Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és célszerű a tankolásokról kapott bizonylatot 30 napig megőriznie. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) köteles megtéríteni Bérbeadó részére.

A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban – a normál amortizációt figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. A bérleti szerződés bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után a Bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a bérlőtől (akár a szükséges önhatalom eszközével is élve) visszavenni, a Bérlő költségére elszállítani. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és a gépkocsit bérlőtől visszavenni, ha Bérlő a fennálló tartozását a bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi.

Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt gépkocsit a bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy Bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira nézve Bérlő a Btk. 317§-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért Bérbeadó jogosult a bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.

Az alábbiakban egy általános adatkezelési nyilatkozatot és cookie használati tájékoztatót találsz egy autókölcsönző weboldal számára. Fontos megjegyezni, hogy az ilyen dokumentumoknak pontosnak, átláthatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelőnek kell lenniük. Az alábbiak csupán minta jellegűek, és ajánlott jogi szakértő segítségét kérni a saját vállalkozásod vagy weboldalad specifikus szükségleteinek figyelembevételéhez.

Adatkezelési Nyilatkozat

1. Adatgyűjtés és Felhasználás:
– Az oldalunkon történő regisztráció során kérjük a szükséges személyes adatokat, beleértve nevet, címet, telefonszámot, e-mail címet stb.
– Az adatokat kizárólag a kölcsönzési szolgáltatásaink nyújtására, kapcsolattartásra és a jogszabályi kötelezettségek teljesítésére használjuk.

2. Adatvédelem:
– Az általunk gyűjtött személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha azt a jogszabályok előírják.

3. Adatbiztonság:
– Az adatvédelem érdekében korszerű biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, hogy megvédjük az adatok jogosulatlan hozzáférését, megváltoztatását vagy kiszivárogtatását.

4. Felhasználói Jogok:
– A felhasználóknak joguk van hozzáférni a saját személyes adataikhoz, azok módosításához, törléséhez, valamint az adatok feldolgozásának korlátozásához.

5. Cookie-k:
– A weboldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. A cookie-k kisméretű szövegfájlok, melyeket a böngésző tárol a felhasználó eszközén. Ezek segítenek az oldal működésében és az információk megfelelő rögzítésében.

Cookie Használati Tájékoztató

1. Mi az a Cookie?
– A cookie-k kis szövegfájlok, melyeket a weboldalunk helyez el az Ön eszközén (számítógép, mobil, tablet stb.) a jobb felhasználói élmény érdekében.

2. Milyen Cookie-kat Használunk?
– Az oldalunkon elsődleges és harmadik fél által helyezett cookie-kat használunk. Ezek segítenek az oldal működésében, statisztikai adatok gyűjtésében, valamint a reklámok személyre szabásában.

3. Hogyan Zárhatók ki a Cookie-k?
– A legtöbb böngésző lehetővé teszi a cookie-k elfogadásának vagy elutasításának beállítását. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos cookie-k nélkül az oldalunk nem működhet megfelelően.

4. Harmadik Fél Cookie-k:
– Az oldalunkon harmadik felek is elhelyezhetnek cookie-kat a szolgáltatásaikhoz kapcsolódóan. Ezek a cookie-k kizárólag az adott harmadik fél szolgáltatásaihoz kapcsolódnak.

 

A jelenlegi irodában nincs kiválasztott autóosztály. Kérjük, válasszon egy másik osztályt!